Stanovy OZ – KLUB IT ŠPECIALISTOV KPS

Cieľmi KLUBU IT ŠPECIALISTOV KPS sú najmä:

 • rozširovanie technických, počítačových vedomostí a zručností hlavne v oblasti IT,
 • pomoc miestnym organizáciám, školským zariadeniam, samosprávnym orgánom a ďalším subjektom v rámci SR s rozvojom ich IT infraštruktúry,
 • rozvoj a podpora budovania kvalitných Internetových trás do obcí a miest v rámci SR,
 • podpora technických vedomostí a zručností (edukatívnych činností) detí, mládeže a dospelých občanov,
 • spolupráca so subjektmi a združeniami s obdobným zameraním,
 • presadzovanie etických noriem v oblasti informatizácie a info-komunikačných technológií,
 • vytváranie platformy pre informovanosť, diskusiu a spoluprácu členov Klubu IT Špecialistov KPS s inými organizáciami podobného zamerania v rámci EÚ,
 • šírenie osvety v oblasti využívania info-komunikačných technológií,
 • obhajovanie spoločných záujmov svojich členov v SR a v rámci EU,
 • spolupráca so štátnymi orgánmi pri príprave a uplatňovaní legislatívy súvisiacej s informatizáciou spoločnosti a info-komunikačnými technológiami,
 • zabezpečovanie plnohodnotného spoločenského života,
 • zabezpečovanie duchovného rozvoja,
 • napomáhanie intelektuálnemu a technickému rozvoju,
 • rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia.

Činnosť OZ KLUB IT ŠPECIALISTOV KPS sa uskutočňuje:

 • podporou vzdelávania,
 • usporadúvaním prednášok, školení, kurzov, seminárov, konferencií a mítingov,
 • spoločenskými, vzdelávacími, športovými a voľno časovými aktivitami,
 • publikačnou a odbornou činnosťou,
 • kampaňami a mediálnymi výstupmi,
 • realizovaním a prevádzkovaním IT infraštruktúry,
 • ochranou ľudských práv,
 • ochranou a tvorbou životného prostredia.

Stanovy OZ – KLUB IT ŠPECIALISTOV KPS v plnom znení si môžete prečítať tu: